Wednesday, July 31, 2013

Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan

Lễ An Cư- Lễ Tự Tứ- Cúng Dường
        Nhân dịp Mùa Vu Lan Báo Hiếu : Truy nguyên tìm hiểu tường tận thế nào trong Kinh Vu Lan diễn dạt các chữ trên. Ngài Mục Liên nhân đây cứu mẹ mình thoát cảnh ngạ quỷ ( Preta : cảm xúc, tư tuởng vận hành trong trạng thái thèm khát khổ đau ).

        Lễ An Cư nói đủ là Lễ An Cư Kiết Hạ vào Rằm tháng Tư, theo bản địa Á Đông mùa nầy trời mưa nhiều, nước lũ lục. Nên Phật dạy lấy mùa nầy làm lễ An Cư cấm túc để đỡ sát hại loài động vật côn trùng, thể hiện lòng Từ Bi thương muôn loài, cũng là thời gian chư tăng cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sách tấn tu hành.

        Sau ba tháng An Cư Kiết Hạ là ngày Xuất Hạ. Kinh Vu Lan gọi là ngày Rằm Tự Tứ ( ngày mãn hạ thường là ngày Rằm tháng Bảy âl ) : Ngày này chư Tăng đâu đâu cũng tụ hội về để làm Lễ Tự Tứ: Sau ba tháng An Cư Kiết Hạ chư Tăng tu học trưởng dưỡng thân tâm, đạo hạnh tiến tu, nhân đây y pháp Phật dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên Maudgalyayana ( thiết Lễ Cúng Dường chư Tăng chú nguyện xong rồi. Ngài vận dụng thần thông thấy Mẹ mình và tất cả mọi người ra khỏi tâm trạng Tam Đồ Khổ ( Điạ ngục - Ngạ qu - Súc sinh là hàm ý: Tra tấn chém giết ngục tù- dành giựt thèm khát khổ đau- mang lông đội sừng u mê ) và trở về trạng thái cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Riêng Ngài biết hơn ai hết : Nhân bỏn sẻn, lòng keo kiết, tâm ác độc vu oan giáo họa là gây nhân ác nên Mẹ Ngài nhận lãnh quả khổ này. Một khi chân lý khơi mở và mọi người thực thi lời Phật dạy Cúng Dường Bố Thí nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu noi gương Ngài Mục Liên biết Nhân Quả là đệ nhất thần thông, trầm tư định thần sẽ thông đạt mọi lý lẽ siêu nhiên và hiện tượng qua các câu kinh:

“ Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt
Sợ chúng ma cướp giựt của bà
Cơm chưa đưa tới miệng đà
Hóa thành than lửa ăn mà đặng đâu “

        Cúng Dường như thế nào mà có kết quả như thế ?
        Cúng dường ( Argpya ) : Cung cấp vật thực hoặc hương đăng hoa quả để tỏ lòng qui kính sùng mộ, qua hai cách sau: 
1- Cúng Dường trước Tam bảo bằng hương đăng hoa quả nhang đèn đốt lên. 
2 – Cúng Dường chư Tăng để các Ngài tiện bề tu học và chú nguyện cho tín chủ. Tứ sự cúng dường gồm: y phục- vật thực –am cốc giường nệm và thuốc men.

        Giới kinh : Hết lòng đọc tụng Kinh Luật Luận / Hiếu thảo cha mẹ, cung kính sư thầy / Cứu tế người nghèo khổ bệnh tật / Giúp đở nuôi dưỡng người già cả, trẻ mồ côi. Mọi sự Cúng Dường trên thuộc về sự tạo phước đức vô biên.

        Phần quan trọng là Cúng Dường ( Bố Thí ) Lý tánh tuyệt đối:
        Cúng là cung kính Bản Tánh ( Phật tánh -Tánh giác - Bản Lai Diện Mục lúc đầu của chính mình và tha nhân chưa hề vọng động , tham - sân - si chưa hề xuất hiện, chỉ có một màu sáng suốt thanh tịnh bình đẳng.  
Dường là trưởng dưỡng bổn Tâm Phật tánh hằng hữu này. Cũng như Bố Thí là cho ra không thấy người cho vật cho và người nhậnBố Thí đúng pháp, hành xữ cho không thôi là hạnh phúc lắm rồi. Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo là nghĩa cữ Cúng Dường cao đẹp nhất
        Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu kính dâng đến quý Phật tử xa gần tường lãm và chúc quý vị thân tâm an lạc thảnh thơi phật sự viên dung. Cữu Huyền Thất Tổ Siêu Sanh Thoát Hoá Liên Đài ngồi Toà Sen Báo.
Kính cẩn

No comments:

Post a Comment