Saturday, June 1, 2013

Thỉnh nguyện thư để yêu cầu Fairfield city Council rút ĐƠN THƯA KIỆN

Giấy của Toà
2. Petition
3. Tho kháng án Faifield
4. Thơ Phản đối của Geoff (Interfaith Network)
5. Yêu cầu đồng bào ký tên petition đến Faifield Council


No comments:

Post a Comment