Sunday, March 24, 2013

Buổi Thuyết Pháp của Thầy Thích Đồng Thành


Chùa Thiên Phước
29 Avenel Street, Canley Vale NSW 2166
Phone: 02-87045589
Website: www.thienphuoctemple.blogspot.com.au   


THƠ MI

Bui Thuyết Pháp ca Thy Thích Đng Thành.

Chùa kính mi quý Pht t thân thương đến tham gia thính pháp do
thy Thích Đng Thành t Vit Nam đến ging ti chùa
vào lúc 4 gi chiu ngày 13 tháng 4 năm 2013.

Kính chúc quý Pht t gt hái được nhiu phước báu trên con đường tu hc hu thoát ly sinh t luân hi.

Nam Mô Hoan H Tng B Tát Ma Ha Tát

Tỳ Kheo Thích Phước Sanh
Tr Trì


No comments:

Post a Comment