Tuesday, May 7, 2013

CHÚC MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN vào ngày 26 - 05 - 2013 ĐÃ hoan hỉ và kiết tường

Hoan Hỉ và An Lạc sau buôỉ Lễ Phật Đản ngày 26-05-2013 qua những hình ảnh như sau:

Nhân dịp lễ Phật Đản xin mời Quý Phật Tử tham dự vào ngày 26 - 05 - 2013 để trợ duyên và giúp đỡ thoát ly khỗ nạn với kiện tụng từ Fairfield City Council về Đất Đai và Môi Trường, Cầu Nguyện cho hộ trì Tam Bảo Của Đạo Tràng Thiên Phước được An Lạc và Kiết tường NAM MÔ ADIDÀ PHẬT.

No comments:

Post a Comment