Sunday, March 24, 2013

Thơ Mời Lễ Vía Quán Thế Âm


Chùa Thiên Phước
29 Avenel Street, Canley Vale NSW 2166
Phone: 02-87045589


THƠ MI

L VÍA QUAN TH ÂM

Nhân dp vía Quan Thế Âm, chùa s t chc l vía Quan Thế Âm vào lúc 10.30 sáng ngày ch nht 31 tháng 3 năm 2013.

 Đc Quán Thế Âm là đng m hin t bi cu kh chúng sanh. Ngài th hin trong nhiu hình tướng đ giúp chúng sanh bt đau kh trong kiếp nhân sinh. Nht là Ngài đã tng cu vt nhng người Vit Nam vượt bin đưa h đến nơi chn bình an ngày hôm nay.

Kính mi quý Phât t  hoan h đến chùa tham gia l vía Quan Thế Âm đ to phước lành cho bn thân và hi hướng công đc cho nhng thân nhân đã quá vãng sm được siêu sanh về miền cực lạc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Tỳ kheo Thích Phước Sanh
Trụ  trì

No comments:

Post a Comment