Monday, May 27, 2013

Buổi Thuyết Pháp của Thầy Thích Trí Huệ vào ngày 16 - 06 - 2013

Buổi Thuyết Pháp của Thầy Thích Trí Huệ tổ chức tại chùa Thiên Phước vào ngày 16 - 06 - 2013

Kính mời quý đồng hương đến nghe pháp để tăng trưởng trí huệ và thêm phần công đức

No comments:

Post a Comment