Thursday, October 20, 2011

Hoà Thượng Dekhung Gyaltsey Tulku Rinpoche thuyết pháp


Nhằm gieo duyên cho Phật tử tu học tinh tấn, chùa Thiên Phước có thỉnh mời một vị Hoà Thượng Dekhung Gyaltsey Tulku Rinpoche thuyết pháp tại chùa theo chi tiết như sau:

Giảng Sư: Hoà Thượng Dekhung Gyaltsey Tulku Rinpoche, chuyển thế đời thứ 10.
Điạ điểm: chùa Thiên Phước,  29 Avenel Street, Canley Vale, NSW 2166
Thời giờ: đúng 2 giờ chiều chủ nhật ngày 02 -10-2011.

Kính mời quý phật tử thiện tri thức cùng tham gia thính pháp lợi lạc.


Trụ Trì TK Thích Phước Sanh

No comments:

Post a Comment