Friday, October 21, 2011

Khoá Tu Học Hằng tuần


THÔNG BÁO
Nhằm trợ duyên cho quý Phật Tử gieo trồng căn lành tu học hầu được an lạc trong cuộc sống hiện tại và thoát ly phiền não, Ban Hoằng Pháp chùa Thiên Phước tổ chức hướng dẫn, giảng giải và tu học chánh pháp của đức Phật theo thời khoá biểu sau đây:

Thời gian: 3 giờ chiều mỗi chủ nhật hằng tuần.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Tỳ Kheo Thích Hạnh Quả)
English (Bhikku Thích MinhTâm)

Hướng dẫn tu học các pháp môn:
Giáo Nghiã Đại Thừa (TK Thích Phước Sanh)
Tịnh Độ (TK Thich Hạnh Quả)
Thiền tông (TK Thích Đạt Ma Hạnh Nguyện)
Mật tông (TK Thích Minh Tâm)

Tụng Kinh: Kinh Hoa Nghiêm – 10.30AM mỗi sáng chủ nhật do TK Thích Phước Sanh chủ trì

Tụng kinh hành trì sám hối: 6.30PM tối mỗi ngày 14 và 29 âm lịch.

Hướng dẫn cho thanh thiếu niên bằng tiếng Anh – English Lessons 3PM every Sunday – Bhikksu Thich Minh Tam.

Ghi tên: điện thoại chùa 87045599 hay Thầy Hạnh Quả 0416113789

Xin ghi danh sớm để Ban Tổ Chức sắp xếp chu đáo phục vụ quý vi.


Ban Hoằng Pháp chùa Thiên Phước
TK Thích Phước Sanh
TK Thích Hạnh Qủa
TK Thích Hạnh Nguyện
TK Thích Minh Tâm
TK Thích Tâm Nam
SD Thích Đức Tánh
Sư Cô Thích Nữ Như Từ

No comments:

Post a Comment