Tuesday, October 4, 2011

Lễ thọ giới của Đức Tánh tại chùa Thiên Phuớc

Lễ thọ giới của Đức Tánh tại chùa Thiên Phuớc.
Hoà thượng đầu đàn: Thích Phước Sanh
Yết Ma A Xà Lê: Thích Đạt Ma Hạnh Nguyện
Giáo Thọ Sư: Thích Minh Tâm
Điển Lễ: Thích Hạnh Quả

Xem phim video cuả buổi lễ tại đây: nhấn chuột vào đây

http://www.veoh.com/watch/v21651129R9EGQZNmTừ trái sang phải: Thầy Thích Đat Ma Hạnh Nguyện, Thầy Thích Phước Sanh, Thầy Thích Minh Tâm, Thầy Thích Trí Đức - Quỳ phía trước: Sadi Đức Tánh
Từ trái sang phải: Thầy Thích Minh Tâm, Thầy Thích Phước Sanh, Thầy Thích Đat Ma Hạnh Nguyện,  Thầy Thích Trí Đức - Quỳ phía trước: Sadi Đức Tánh
No comments:

Post a Comment